8 giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Drupal

Giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng và thiết thực, Tạp chí Tuyên giáo đưa ra 8 giải pháp giáo dục. Rèn luyện và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tự lực, tự cường, rèn luyện đạo đức phong cách xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cụ thể như sau:

Toàn cảnh buổi học tập của Đảng ủy Sở Y tế

Một là, cần hiểu sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, không thể thiếu của mỗi cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động của Đảng. Học tập và làm theo Bác làm cho Đảng ta và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Xem Thêm : Soạn bài Thuyết minh về một phương pháp cách làm (Ngữ văn 8)

Thứ hai, Cấp ủy, ban ngành, đoàn thể các cấp đưa nội dung thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. Các cấp bậc tương ứng gắn liền với nhiệm vụ chính trị. Gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị của đơn vị các nơi và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đáp ứng có hiệu quả các khâu đột phá và những vấn đề trọng tâm, cấp bách trong thực tiễn.

Thứ ba là, tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào thi đua yêu nước, thu hút sự tham gia của toàn xã hội. Tăng cường tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào yêu nước, phong trào yêu nước ở các cấp, các ngành, tạo sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ tự lực tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cán bộ, đảng viên phải hiểu sâu sắc và có ý thức làm tròn chức trách, nhiệm vụ của mình, bám sát quần chúng, liên hệ chặt chẽ với quần chúng”, thực hiện nghiêm túc tinh thần “dân biết, dân bàn, dân học. dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng lợi”. Đạo đức thời trang đã thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đời sống xã hội. Nghiên cứu và tổ chức cuộc vận động “Toàn Đảng, toàn dân cộng hưởng khát vọng phát triển đất nước”, quyết tâm thực hiện mục tiêu “sánh vai cùng cường quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ tư, quán triệt ý chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý chí tự lực, tự cường, dân tộc, vì sự phát triển và phồn vinh của đội ngũ cán bộ, đảng viên cả nước, nhất là các nhà lãnh đạo hàng đầu. Đề cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, thực hiện phương châm cán bộ ngày càng tốt hơn, khẳng định vai trò đi đầu, tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, nêu gương “đi trước đi trước, tiến lên”, “Đảng viên trước, làng nước sau”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương, nêu ý chí, khát vọng vì sự phát triển của bản thân, của tổ chức, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên đã nêu gương cho chính mình. Hàng triệu đảng viên là những tấm gương sáng. Tất cả chúng ta Đảng sẽ thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đây là điều kiện tiên quyết để kích thích Đảng và xã hội xây dựng đất nước phồn vinh, giàu mạnh. đất nước hạnh phúc.

Thứ năm, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với tình hình mới, làm cơ sở cho việc tự giác rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng để mỗi cán bộ, đảng viên nhận rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, nêu cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với mọi hình thức của chủ nghĩa cá nhân, bệnh hoạn, quan liêu, cơ hội, thiên vị, bè phái, “lợi ích nhóm”. , Mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức tự tu dưỡng, “vừa làm vừa nói”, suốt đời “rèn” rèn, thường xuyên “suy tư”, “tự sửa”.

Xem Thêm : Cách Ngâm Tỏi Xanh Trung Quốc & Những Lưu Ý Khi Sử Dụng

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. hướng sáng tạo, hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn, dạy học theo năng khiếu. Tập trung nghiên cứu, xác định và thực hiện hệ giá trị dân tộc, hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người liên quan đến việc xây dựng, duy trì và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thứ bảy là tăng cường tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, chính trị để cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

VIII. Chú ý đến công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường kết hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-kl / tw ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-ct / tw về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và phong cách “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư và Tổng Bí thư Tập Cận Bình về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vi phạm kỷ luật Đảng và Luật pháp tiểu bang. Phát huy vai trò của các cơ quan dân cử dân chủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, báo chí và quần chúng nhân dân trong việc giám sát cán bộ, đảng viên và nêu gương.

minh anh (tổng hợp tạp chí quảng cáo)

Nguồn: https://autohits.vn
Danh mục: Chia sẻ kinh nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *